Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Αρκαδία (181 Θέματα)

Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Πλάκα από τη ζωφόρο του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σκηνή από τη μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων.

περισσότερα


Θραύσματα αναγλύφων από τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Θραύσματα αγάλματος, πιθανότατα του Απόλλωνα, από τον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Η πεδιάδα της Τεγέας.

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Άποψη της Καρύταινας με το φραγκικό κάστρο.

περισσότερα


Δάσους στην Αρκαδία, η οποία σύμφωνα με τα μεσαιωνικά πρότυπα παριστάνεται ως ειδυλλιακός παράδεισος.

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες, 1829.

περισσότερα


Κάτοψη του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Εικ. 1. Πρόσοψη. Εικ. 2 και 3. Τομές κατά μήκος: Πρόναος και σηκός.

περισσότερα


Σχεδιαστική αποκατάσταση των πλαϊνών πλευρών του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες.

περισσότερα


Άποψη του εσωτερικού του Ναού του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες, 1829.

περισσότερα


Ναός του Επικουρείου Απόλλωνα στις Βάσσες: Εικ. 1 και 2. Σχεδιαστική αποκατάσταση και τομή καθ' ύψος αετώματος, θριγκού και κιονοκράνου στη γωνία. Σχεδιαστική αποκατάσταση βάσης κίονα και κρηπίδας. Εικ. 3. Άνοψη των σταγόνων. Εικ. 4. Άνοψη κίονα. Εικ. 5. Τομή καθ' ύψος τμήματος της κρηπίδας.

περισσότερα


Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σχεδιαστικές αποκαταστάσεις, τομές καθ' ύψος και ανόψεις αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών λεπτομερειών του θριγκού του πρόναου: κίονας, τρίγλυφα, μετόπες.

περισσότερα


Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: τομές καθ' ύψος και ανόψεις αρχιτεκτονικών λεπτομερειών του πρόναου στη γωνία: παραστάδα και τρίγλυφα.

περισσότερα


Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σχεδιαστική αποκατάσταση, άνοψη, κάτοψη και τομή καθ' ύψος αρχιτεκτονικών μελών κίονα ιωνικού ρυθμού από τον σηκό του ναού.

περισσότερα


Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες ενός από τους ιωνικούς κίονες που είναι εντειχισμένοι στον σηκό του ναού. Στην εικόνα 4, θραύσμα της οροφής, στην επαφή του φατνώματος με το κιονόκρανο.

περισσότερα


Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σχεδιαστική αποκατάσταση, αρχιτεκτονικές λεπομέρειες και τομές καθ' ύψος του κιονοκράνου, του σώματος και της βάσης του κορινθιακού κίονα στο άδυτο του ναού. Το κιονόκρανο αποτελεί το αρχαιότερο σωζόμενο δείγμα κορινθιακού κιονοκράνου.

περισσότερα


Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σχεδιαστική αποκατάσταση και άνοψη τμήματος των φατνωμάτων.

περισσότερα


Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες: Σχεδιαστική αποκατάσταση και άνοψη τμήματος των φατνωμάτων.

περισσότερα