Αναζήτηση Tags

Συμπληρώστε λέξη ή φράση

Σύνθετη Αναζήτηση

 

Δήλος (89 Θέματα)

Επιστύλιο από τη Στοά του Αντίγονου Γονατά στη Δήλο.

περισσότερα


Η συνοικία της Ιερής Λίμνης στη Δήλο.

περισσότερα


Το ιερό του Δήλιου Απόλλωνα με το όρος Κύνθος στο βάθος.

περισσότερα


Γυναικείο άγαλμα, ανάθημα της Νικάνδρας στην Άρτεμη το οποίο βρέθηκε στη Δήλο (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).

περισσότερα


Μαρμάρινο άγαλμα Γαλάτη πολεμιστή από τη Δήλο (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αρ. ευρ.247).

περισσότερα


Το άγαλμα του "Διαδούμενου", αντίγραφο ομώνυμου έργου του Πολύκλειτου, από τη Δήλο (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο).

περισσότερα


Αρχαιότητες από τη Δήλο. Κάτοψη κιόνων (εικ. 1), όψη (εικ. 2) και πλάγια όψη (εικ. 3) κεφαλών ταύρων από το Μνημείο με τους Ταύρους στη Δήλο.

περισσότερα


Εικ. 1: Κάτοψη τριγλύφου με κεφαλή ταύρου από το Μνημείο με τους Ταύρους στη Δήλο. Εικ. 2: Όψη του τριγλύφου. Εικ. 3: Πλευρική όψη του τριγλύφου. Εικ. 4: Όψη του Μνημείου με τους Ταύρους. Εικ. 5: Τομή του μνημείου Εικ. 6: Γείσο μνημείου που βρισκόταν στα αριστερά του ναού του Απόλλωνα. Εικ. 7 και 8: Γείσα από μνημεία στη Δήλο.

περισσότερα


Αρχαιότητες από τη Δήλο. Εικ. 1, 2: Πιθανώς επίκρανα πεσσών. Εικ. 3, 4: Πιθανώς βωμοί από τη Στοά του Φιλίππου. Εικ. 5, 6, 7, 8: Κρηπίδες πεσσών ή παραστάδων. Εικ. 9, 10, 11: Γείσα.

περισσότερα


1. Άποψη της Παλαίστρας στη Δήλο. 2. Άποψη Προπύλου στη Δήλο. 3. Θραύσμα επιγραφής στη Δήλο. 4. Το Αρχαίο Θέατρο της Δήλου. 5. Άποψη της Δήλου.

περισσότερα


Επιγραφές και ανάγλυφα ασπίδων από τρόπαια κοντά στη στοά του Φιλίππου Ε' στη Δήλο.

περισσότερα


Χάρτης της Δήλου και των γύρω νήσων (Μεγάλος Ρεματιάρης, Μικρός Ρεματιάρης, Χερονήσι). Στο βόρειο τμήμα της Δήλου επισημαίνεται θέση πηγής με γλυκό νερό.

περισσότερα


Κάτοψη δωρικών κιόνων και όψη δωρικής κιονοστοιχίας με θριγκό, πιθανότατα από Ναό του Απόλλωνα στη Δήλο.

περισσότερα


Όψη κρηπίδας, κίονα, κιονοκράνου, θριγκού και σχέδιο όψης κιονοκράνου με τους ιμάντες του και τομή τριγλύφου, προμόχθων και γείσου από δωρικό Ναό του Απόλλωνα στη Δήλο.

περισσότερα


Κάτοψη κιόνων της κιονοστοιχίας και αναπαράσταση τμήματος της όψης της Στοάς του Φιλίππου Ε' στη Δήλο.

περισσότερα


Στοά του Φιλίππου Ε' στη Δήλο: κάτοψη κίονα, όψεις κίονα, κιονοκράνου, θριγκού και άνοψη γωνιακών προμόχθων καθώς και σχέδιο πλάγιας όψης κιονοκράνου.

περισσότερα


Όψεις και τομές θριγκού, παραστάδων και κρηπίδων και σχεδιαστικές λεπτομέρειες κυματίων, πιθανότατα από τη Στοά του Φιλίππου Ε΄ στη Δήλο.

περισσότερα


Εικ. 1: Το άντρο του Ηρακλή στο όρος Κύνθος στη Δήλο. Εικ. 2 Θραύσμα από το πόδι του αγάλματος του Απόλλωνα το οποίο μεταφέρθηκε στη Βρετανία καθ' υπόδειξη των συγγραφέων του τόμου. Εικ. 3: Κορμός από αρχαίο ανάγλυφο, που επίσης μεταφέρθηκε στη Βρετανία. Εικ.4:, 5, 6: Όψη, τομή και άκρο από καλυπτήρα κεραμίδα που βρέθηκε κοντά στη στοά του Φιλίππου Ε' στη Δήλο. Εικ. 7: Θραύσμα καλυπτήρος κεραμίδας από το ίδιο σημείο. Εικ. 8, 9, 10: Όψη, τομή και κάτοψη από καλυπτήρα κεραμίδα που βρέθηκε επίσης κοντά στη στοά του Φιλίππου Ε' . Εικ. 11: Θραύσμα κυματίου οροφής. Εικ. 12: Τομή δωρικού κίονα. Εικ. 13: Βωμός από τη Δήλο. Εικ. 14 και 15: Κάτοψη και όψη πεσσών που συνιστούσαν σύμπλεγμα κορινθιακών ημικιόνων. Εικ. 16, 17 και 18: Κάτοψη, όψη και τομή του άνω τμήματος ταφικού μνημείου από το νεκροταφείο της Ρήνειας. Εικ. 19: Θραύσμα από τάφο στη Ρήνεια.

περισσότερα


Εικ. 1: Κάτοψη κιονοκράνου με κεφαλές ταύρων από το μνημείο με τους Ταύρους στη Δήλο. Εικ. 2: Όψη (φανταστική αναπαράσταση) τριγλύφου με κεφαλές ταύρων από το μνημείο με τους ταύρους στη Δήλο. Εικ. 3: Πλευρική όψη (φανταστική αναπρασταση) τριγλύφου με κεφαλή ταύρου από το ίδιο μνημείο. Εικ. 4: Όψη τριγλύφου από το ίδιο μνημείο. Εικ. 5: Πλευρική όψη κιονοκράνου από το Μνημείο με τους Ταύρους. Εικ. 6: Φανταστική αναπαράσταση της κιονοστοιχίας του μνημείου με τους Ταύρους στη Δήλο. 7, 8: Όψη και τομή κίονα από την ίδια κιονοστοιχία.

περισσότερα


Άποψη της Δήλου.

περισσότερα


Χάρτης του αγκυροβολίου της Μυκόνου, και άποψη της Χώρας.

περισσότερα


Εικ. 1 έως 7. Θραύσματα κιόνων από τη Δήλο: άνοψη αμφικίονα, όψη αμφικίονα, κάτοψη αμφικίονα, πλάγια όψη αμφικίονα, κάτοψη κίονα, όψη κίονα και όψη ακατέργαστου κορινθιακού κιονόκρανου. Εικ. 8 Άνοψη κορινθιακού κιονόκρανου από τη Ρώμη Εικ. 9 έως 10. Όψεις κορινθιακών κιονοκράνων από τη Ρώμη.

περισσότερα


Χάρτης της Δήλου και της Ρήνειας (Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).

περισσότερα


Χάρτης της Δήλου και της Ρήνειας.

περισσότερα


Χάρτης της Δήλου και της Ρήνειας.

περισσότερα


Επιγραφές από τη Δήλο.

περισσότερα


Επιγραφές από τη Δήλο.

περισσότερα


Χάρτης της Δήλου και της Ρήνειας.

περισσότερα


Άποψη των ερειπίων της Στοάς του Φιλίππου Ε΄στη Δήλο. Στο βάθος διακρίνονται η Ρήνεια και η Τήνος.

περισσότερα


Άποψη λιμένα της Δήλου. Στο βάθος η Ρήνεια και η Πάρος.

περισσότερα